Fundusze Unijne

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań:

  1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Stara Ligota.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na Osiedlu Morawy.

Łącznie, w ramach projektu przewiduje się:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 705,00 m,
  • modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3.045 m,
  • modernizację sieci wodociągowej o długości 6.023 m.

W wyniku tych prac do systemu kanalizacji sanitarnej podłaczone zostaną 943 nowe osoby.

Planowany całkowity koszt projektu wyniesie 17.885.523,75 zł. Zgodnie z "Umową o dofinansowanie nr 3/2014 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach”, nr POIS.01.01.00-00-005/14 w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" podpisaną w dniu 05.09.2014 r. pomiędzy Katowickimi Wodociągami S. A. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach wartość dofinansowania wyniesie 6.528.442,65 zł.

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowdzania ścieków oraz poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwestycja ta przyczyni się do dostosowania gospodarki wodno-sciekowej do wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Realizowany projekt dotyczy poprawy jakości wód powierzchniowych, która zostanie osiagnięta poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej. Zwiększenie jakości i wydajności procesów oczyszczania ścieków pozwolą na osiągnięcie jednego z podstawowych celów gospodarki wodno-sciekowej jakim jest poprawa wód powierzchniowych i podziemnych. Bezpośrednio też przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkanców naszego regionu.

Nad prawidłową realizacją projektu czuwać będzie powołana w tym celu Jednostka Realizująca Projekt. Do jej zadań należeć będzie m. in. pzygotowanie projektu od strony formalno-prawnej, technicznej i organizacyjnej, nadzór nad wdrażaniem wszystkich zadań inwestycyjnych, współpraca ze wszystkimi wykonawcami oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.

PROJEKT W LICZBACH:

PLANOWANA MODERNIZACJA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (ŁĄCZNIE):

ul. Filarowa

677 m

ul. Pokładowa i Dzierżonia

835 m

ul. Tomasza

376 m

część ul. Wozaków od bud1a-34 w ulicy (od ul. Rolnej)

393 m

Osiedle Morawy

705 m

PLANOWANA MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ

ul. Filarowa

79 m

ul. Pokładowa

384 m

ul. Tomasza

924 m

ul. Średnia

260 m

ul. Rębaczy

148 m

ul. Wodospadów

426 m

część ul. Wozaków (okolice bud nr 8/a ul. Ligocka i od bud 1a-34 ul. Wozaków)

1.094 m

Osiedle Morawy

1.483 m

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJE SIECI WODOCIĄGOWEJ

ul. Grzyśki - 2011 r.

902 m

część ul. Wozaków (od nr 55-66 do skrzyżowania z ul. Wodospadów i Poetów) - 2013 r.

322 m

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE MODERNIZACJE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ul. Grzyśki - 2012 r.

347 m

cz. ul. Wozaków (od bud nr 55-66 do skrzyżowania z ul. Wodospadów i Poetów) - 2013 r.

417 m