Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Jesteś na: Strona główna / Usługi / Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Warunkiem zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zabudowanie wodomierza, dokonanie odbioru technicznego przyłączy wodno-kanalizacyjnych przez właściwy oddział eksploatacji sieci Katowickich Wodociągów S. A. i przekazanie protokołu odbioru do Biura Obsługi Klienta.

Celem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć w siedzibie Spółki następujące dokumenty:

a.osoba fizyczna:

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;
 • w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dokument, który uprawdopodobni fakt korzystania z przyłączonej nieruchomości, np. decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością;

b.osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (do obiektu, w którym prowadzona jest działalność):

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
 • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;

c.spółki prawa handlowego:

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w KRS – aktualne pełnomocnictwo;

d.Wspólnota:

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty;
 • umowa o administrowanie nieruchomością;

e.inne (instytucje państwowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, ZOZ):

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w rejestrze – aktualne pełnomocnictwo.

W przypadku zmiany odbiorcy usług należy dostarczyć protokół zdawczo – odbiorczy.

 

Opłata za wodę i ścieki

 

Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Ceny wody [ 4 ]
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2016r. do 31.01.2017r. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2016r. do 31.01.2017r. 3.72 MB
pobierz
Decyzja Prezydenta miasta Katowice w sprawie zmiany oznaczenia przedsiębiorstwa, któremu udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Katowice Decyzja Prezydenta miasta Katowice w sprawie zmiany oznaczenia przedsiębiorstwa, któremu udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Katowice 647 KB
pobierz
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice 184 KB
pobierz
Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 820 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków [ 12 ]
DBK/042-Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków oraz wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową. DBK/042-Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków oraz wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową. 677 KB
pobierz
DBK/043 - Informacje dotyczące obowiązkówprzedsiębiorcy w umowach zawieranychpoza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość DBK/043 - Informacje dotyczące obowiązkówprzedsiębiorcy w umowach zawieranychpoza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 793 KB
pobierz
DBK/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów DBK/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów 603 KB
pobierz
DBK/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków DBK/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 637 KB
pobierz
DBK/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków DBK/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 620 KB
pobierz
DBK/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków DBK/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 623 KB
pobierz
DBK/016 - Oświadczenie lokatora DBK/016 - Oświadczenie lokatora 611 KB
pobierz
DBK/015 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokalu DBK/015 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokalu 708 KB
pobierz
DBK/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości DBK/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości 602 KB
pobierz
DBK/013 - Oświadczenie użytkownika DBK/013 - Oświadczenie użytkownika 605 KB
pobierz
DBK/012 - Oświadczenie DBK/012 - Oświadczenie 615 KB
pobierz
DBK/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków DBK/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 664 KB
pobierz