Odbiór sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Jesteś na: Strona główna / Usługi / Odbiór sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W celu dokonania odbioru sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez Katowickie Wodociągi S.A. inwestor powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru technicznego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
  1. Projekt budowlano – wykonawczy zatwierdzony przez Katowickie Wodociągi S. A.
  2. Pozwolenie na budowę (w oryginale/notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem) lub zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu właściwego organu administracji do tego zgłoszenia.
  3. Rysunki powykonawcze z zaznaczoną wykonaną i projektowaną trasą sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz z zaznaczonymi granicami i numerami działek. W przypadku jakichkolwiek zmian wymagana jest akceptacja projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
  4. Profile wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z wniesionym profilem z projektu. W przypadku jakichkolwiek zmian wymagana jest akceptacja projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
  5. Zakres rzeczowy zrealizowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej sporządzony przez geodetę (z podziałem na ulice) zawierający: nazwę producenta, średnicę, długość i materiał z jakiego wykonany został dany rurociąg oraz nazwę producenta, średnice i ilości zabudowanej armatury oraz studni.
  6. Szkice polowe sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych z domiarami do punktów stałych, z opisanymi średnicami, długościami, zagłębieniem oraz spadkami w przypadku sieci kanalizacyjnej.
  7. Karty inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych, zasuw, hydrantów podpisane przez geodetę. Karty zasuw, hydrantów i studni powinny być w wersji papierowej i cyfrowej (pdf/jpg) na płycie CD/DVD (każda karta w oddzielnym pliku).
  8. Protokoły prób szczelności dla sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
  9. Potwierdzenie wykonania dezynfekcji sieci wodociągowej.
  10. Analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z odbieranej sieci wodociągowej.
  11. Dokumentacja fotograficzna zabudowy zestawów wodomierzowych.
  12. Nagranie oraz raport z inspekcji TV sieci kanalizacyjnej.
  13. Dokumenty dla zastosowanych materiałów: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, opinie, atesty, certyfikaty.
 2. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
  1. Protokół odbioru technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z wszystkimi dokumentami opisanymi w pkt I.
  2. Dziennik budowy.
  3. Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy o wykonaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgodnie z projektem, jak również warunkami pozwolenia na budowę, jeśli decyzja była wydana dla danej inwestycji.
  4. Oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
  5. Oświadczenia właścicieli terenu o jego doprowadzeniu do należytego stanu i porządku.
  6. Protokół odbioru pasa drogowego przez MZUiM w Katowicach (w przypadku ułożenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w drodze będącej w zarządzie MZUiM w Katowicach).
  7. Mapa potwierdzająca naniesienie zrealizowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na zasoby miasta Katowice.
  8. Współrzędne punktów trasy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w układzie 2000 zapisane w plikach DXF/DWG lub TXT na płycie CD/DVD. Dane w plikach TXT powinny być zapisane w następujący sposób: lp [spacja] wsp. x [spacja] wsp. y [spacja] opis. Opisy w w/w plikach powinny być spójne ze szkicami, jak również powinny zawierać dodatkowe informacje m. in. w zakresie: średnica, materiał, wysokość, numeracja.
  9. W przypadku przebudowy istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej protokół i schemat odcięcia/wyłączenia starej sieci. Schemat odcięcia/wyłączenia starej sieci w wersji papierowej powinien zawierać przebieg wyłączanej z eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz miejsca odcięcia/przełączenia sieci. Protokół powinien być podpisany przez kierownika oddziału eksploatacji sieci Katowickich Wodociągów S. A., a także powinien określać sposób likwidacji bądź zagospodarowania wyłączanej z eksploatacji sieci. Dodatkowo geodeta powinien opisać na mapach miasta Katowice wyłączany odcinek sieci jako „nieczynny”.
  10. Faktura za zużytą wodę.
   Dokumentację odbiorową/powykonawczą należy złożyć w Katowickich Wodociągach S. A. w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w formacie pliku PDF.


Opłaty pobierane za sprawowanie nadzorów branżowych przez pracowników Działu Nadzoru Technicznego na przyłączach i sieciach kanalizacji deszczowej Opłaty pobierane za sprawowanie nadzorów branżowych przez pracowników Działu Nadzoru Technicznego na przyłączach i sieciach kanalizacji deszczowej

Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.