Opłaty za wodę i ścieki

Jesteś na: Strona główna / Usługi / Cennik usług / Opłaty za wodę i ścieki

Zgodnie z uchwałą nr XLIV/1041/13 z dnia 30.12.2013r. Rady Miasta Katowice na terenia miasta Katowce od dnia 01.02.2014r. do dnia 31.01.2015r. obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków:

Za dostarczoną wodę:

Netto zł/m3

Brutto zł/m3

za dostarczaną wodę do picia dla gospodarstw domowych

5,46

5,90

za dostarczaną wodę do picia dla przemysłu

5,46

5,90

za dostarczaną wodę do picia dla pozostałych odbiorców (inne cele)

5,46

5,90

Opłata abonamentowa dla odbiorców wszystkich grup taryfowych:

Netto
odbiorca/m-c

Brutto
obiorca/m-c

rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

faktura papierowa

10,46

11,30

e-faktura

9,22

9,96

korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych

faktura papierowa

6,74

7,28

e-faktura

5,50

5,94

korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych-odczyt radiowy poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku

faktura papierowa

2,51

2,71

e-faktura

1,27

1,37

rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

faktura papierowa

6,23

6,73

e-faktura

4,99

5,39

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociagowej (zł/przyłączenie)

191,00

206,28

Za odprowadzane ścieki:

Netto zł/m3 Brutto zł/m3

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych

7,50

8,10

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od przemysłu

7,50

8,10

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od pozostałych odbiorców (inne cele)

7,50

8,10

Opłata abonamentowa dla odbiorców wszystkich grup taryfowych:

Netto
odbiorca/m-c

Brutto
obiorca/m-c

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego dla odprowadzania ścieków

faktura papierowa

6,38

6,89

e-faktura

5,14

5,55

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych

faktura papierowa

2,51

2,71

e-faktura

1,27

1,37

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych - odczyt radiowy poprzez urzadzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku

faktura papierowa

2,51

2,71

e-faktura

1,27

1,37

rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

faktura papierowa

6,38

6,89

e-faktura

5,14

5,55

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej (zł/przyłączenie)

191,00

206,28

Razem woda + ścieki

12,96

14,00


Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych w oparciu o Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014 (M.P. z 2013 r., poz. 821).

L.p.

Nazwa wskaźnika

Stawka opłaty/m3

Grupa Izł/m3
1TemperaturaCt10,65
Ct21,31
2pH - odczynCpH11,31
CpH23,27
CpH36,52
CpH412,65
Grupa IICj - zł/kg
3Azot amonowy26,08
4Azot azotynowy26,08
5Fosfor ogólny26,08
6Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)26,08
7Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZT)15,67
8Żelazo ogólne15,67
9Glin15,67
10Siarczyny15,67
11Siarczany4,83
12Chlorki4,83
13Zawiesina ogólna4,83
Grupa IIICj - zł/kg
14Fluorki260,90
15Rodanki456,54
16Fenole lotne (indeks fenolowy)456,54
17Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)456,54
18Substancje ekstrahujące się eterem naftowym456,54
19Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)456,54
20Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 456,54
21Bar684,86
22Beryl684,86
23Bor684,86
24Cynk684,86
25Cyna684,86
26Chrom ogólny684,86
27Kobalt684,86
28Molibden684,86
29Selen684,86
30Tal684,86
31Tytan684,86
32Wanad684,86
33Cyjanki związane684,86
34Chlor całkowity855,73
35Chlor wolny855,73
36Cyjanki wolne855,73
37Antymon855,73
38Arsen855,73
39Chrom+6855,73
40Miedź855,73
41Nikiel855,73
42Ołów855,73
43Siarczki855,73
44Srebro855,73
45Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX855,73
46Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne)855,73
47Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen)855,73
48Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych1141,39
49Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe1141,39
50Rtęć1141,39
51Kadm1141,39
52Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)1141,39
53Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole1141,39
54Heksachlorobenzen (HCB)1141,39
55Heksachlorobutadien (HCBD) 1141,39
56Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 1141,39
571,2-dichloroetan (EDC)1141,39
58Trichloroetylen (TRI) 1141,39
59Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1141,39
60Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)1141,39
61Heksachlorocykloheksan (HCH)1244,75
62Aldryna (C12H8Cl6)1244,75
63Dieldryna (C12H8Cl6O)1244,75
64Endryna (C12H8Cl6O) 1244,75
65Izodryna (C12H8Cl6) 1244,75
66Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 1244,75
67Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1244,75
68Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1244,75

Zgodnie z Art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę oraz za odprowadzanie ścieków na terenie miasta Katowice na okres od 01.02.2013r. do dnia 31.01.2014r. odpowiednio wynoszą

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Ceny wody [ 5 ]
Taryfy dla  zbiorowego  zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków dla  miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2014r. do 31.01.2015r. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2014r. do 31.01.2015r. 223 KB
pobierz
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2013r. do 31.01.2014r. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2013r. do 31.01.2014r. 3.72 MB
pobierz
Decyzja Prezydenta miasta Katowice w sprawie zmiany oznaczenia przedsiębiorstwa, któremu udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Katowice Decyzja Prezydenta miasta Katowice w sprawie zmiany oznaczenia przedsiębiorstwa, któremu udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Katowice 647 KB
pobierz
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice 184 KB
pobierz
Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 820 KB
pobierz