Taryfa od 01.02.2017r. do dnia 31.01.2018r.

Jesteś na: Strona główna / Usługi / Cennik usług / Opłaty za wodę i ścieki / Taryfa od 01.02.2017r. do dnia 31.01.2018r.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/685/17 z dnia 4.01.2017r. Rady Miasta Katowice na terenie miasta Katowice od dnia 01.02.2017r. do dnia 31.01.2018r. obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków:

Za dostarczoną wodę:

 

Netto zł/m3

Brutto * zł/m3
za dostarczaną wodę do picia dla gospodarstw domowych  

5,39

5,82

za dostarczaną wodę do picia dla przemysłu

 

5,39

5,82

za dostarczaną wodę do picia dla pozostałych odbiorców (inne cele)  

5,39

5,82

Opłata abonamentowa dla odbiorców wszystkich grup taryfowych:

 

Netto
odbiorca/m-c

Brutto*
obiorca/m-c

rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego

faktura papierowa

11,66

12,59

e-faktura

10,30

11,12

korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych

faktura papierowa

6,44

6,96

e-faktura

5,08

5,49

korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych z odczytem radiowym urządzeń pomiarowych zainstalowanych na koszt właściciela budynku

faktura papierowa

3,42

3,69

e-faktura

2,06

2,22

rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

faktura papierowa

8,03

8,67

e-faktura

6,67

7,20

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociagowej (zł/przyłączenie)  

167,85

181,28

Za odprowadzane ścieki:

  Netto zł/m3 Brutto* zł/m3

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych

 

7,68

8,29

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od przemysłu

 

7,68

8,29

za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od pozostałych odbiorców (inne cele)  

7,68

8,29

Opłata abonamentowa dla odbiorców wszystkich grup taryfowych:

 

Netto
odbiorca/m-c

Brutto*
obiorca/m-c

rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego 

faktura papierowa

6,43

6,94

e-faktura

5,07

5,48

rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierz głównego

oraz wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

faktura papierowa

10,06

10,86

e-faktura

8,71

9,41

rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego

oraz wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - odczyt radiowy

faktura papierowa

7,05

7,61

e-faktura

5,69

6,15

rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych

faktura papierowa

2,81

3,03

e-faktura

1,45

1,57

rozliczanych na podstawie przepisów dotyczacych przeciętnych norm zużycia wody

faktura papierowa

6,43

6,94

e-faktura

5,07

5,48

rozliczanych na podstawie urządzenia pomiarowego dla odprowadzania ścieków

faktura papierowa

10,06

10,86

e-faktura

8,71

9,41

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej (zł/przyłączenie)  

167,85

181,28

 *) - dla stawki podatku VAT 8%


Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych w oparciu o Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017 (M.P. z 2016 r., poz. 992).

 

L.p.

Nazwa wskaźnika

Stawka opłaty/m3

Grupa I zł/m3 netto**
1 Temperatura Ct1 0,66
Ct2 1,32
2 pH - odczyn CpH1 1,32
CpH2 3,30
CpH3 6,58
CpH4 12,76
Grupa II Cj - zł/kg netto**
3 Azot amonowy 26,31
4 Azot azotynowy 26,31
5 Fosfor ogólny 26,31
6 Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 26,31
7 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZT) 15,81
8 Żelazo ogólne 15,81
9 Glin 15,81
10 Siarczyny 15,81
11 Siarczany 4,87
12 Chlorki 4,87
13 Zawiesina ogólna 4,87
Grupa III Cj - zł/kg netto**
14 Fluorki 263,25
15 Rodanki 460,65
16 Fenole lotne (indeks fenolowy) 460,65
17 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 460,65
18 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65
19 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 460,65
20 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 460,65
21 Bar 691,02
22 Beryl 691,02
23 Bor 691,02
24 Cynk 691,02
25 Cyna 691,02
26 Chrom ogólny 691,02
27 Kobalt 691,02
28 Molibden 691,02
29 Selen 691,02
30 Tal 691,02
31 Tytan 691,02
32 Wanad 691,02
33 Cyjanki związane 691,02
34 Chlor całkowity 863,43
35 Chlor wolny 863,43
36 Cyjanki wolne 863,43
37 Antymon 863,43
38 Arsen 863,43
39 Chrom+6 863,43
40 Miedź 863,43
41 Nikiel 863,43
42 Ołów 863,43
43 Siarczki 863,43
44 Srebro 863,43
45 Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX 863,43
46 Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) 863,43
47 Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) 863,43
48 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 1151,66
49 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 1151,66
50 Rtęć 1151,66
51 Kadm 1151,66
52 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) 1151,66
53 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 1151,66
54 Heksachlorobenzen (HCB) 1151,66
55 Heksachlorobutadien (HCBD) 1151,66
56 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 1151,66
57 1,2-dichloroetan (EDC) 1151,66
58 Trichloroetylen (TRI) 1151,66
59 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1151,66
60 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 1151,66
61 Heksachlorocykloheksan (HCH) 1255,95
62 Aldryna (C12H8Cl6) 1255,95
63 Dieldryna (C12H8Cl6O) 1255,95
64 Endryna (C12H8Cl6O) 1255,95
65 Izodryna (C12H8Cl6) 1255,95
66 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 1255,95
67 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1255,95
68 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1255,95

**) - Do cen i stawek opłat (netto) dolicza sie podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący na podstawie odrębnych przepisów. 

Zgodnie z Uchwałą nr XX/386/16 z dnia 4.01.2016r. Rady Miasta Katowice na terenie miasta Katowice od dnia 01.02.2016r. do dnia 31.01.2017r. obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków

 

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: taryfa_2018 [ 3 ]
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2017r. do 31.01.2018r. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2017r. do 31.01.2018r. 961 KB
pobierz
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice 184 KB
pobierz
Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 820 KB
pobierz