Akty prawne

Jesteś na: Strona główna / Poradnik / Akty prawne

Spółka realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o przepisy, w tym miedzy innymi:

Nazwa aktu prawnego

Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dz. U. z 2017r., poz. 328

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dz. U. z 2006r., Nr 127, poz. 886

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Dz. U. z 2016r. , poz. 1757 t. j.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dz. U. z 2015r., poz. 1989

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Dz. U. z 2016r., poz. 672 t. j.

Rozporządzenie Rady Ministrów w z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub ziemi

Dz. U z 2005r. Nr 260 poz. 2177 z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Dz. U. z 2015r., poz. 469 t. j.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Dz. U. z 2014r., Nr 1800

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Dz. U. z 2004r., Nr 180 poz. 1867

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane

Dz. U. z 2016r., poz. 290

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t. j.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz. U. z 2012r., poz. 462

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dz. U. z 2016r., poz. 250 t. j.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Dz. U. z 2002r., Nr 188,
poz. 1576

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz. U. z 2015r., poz. 2117

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz. U. z 2007r., Nr 209, poz. 1513

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030