Aktualności

Jesteś na: Strona główna / O spółce / Aktualności
Dodano:
2017-04-25
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Katowickie Wodociągi S.A. ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych poniżej:

 1. Nieruchomości zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Piastów 5A.

W skład nieruchomości wchodzi:

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 79/1, k.m. 18,

obręb 0018 Tysiąclecie, o powierzchni 755m2, objętej księgą wieczystą KA1K/00062504/7;

- prawo własności budynku warsztatowego, budynku stacji transformatorowej i dwóch

podziemnych zbiorników.

W planie zagospodarowania obszar oznaczony jest symbolem 11IT – teren infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza netto nieruchomości: 348 214 zł                        

Wadium:   35 000 zł

Minimalne postąpienie: 3 500,00 zł

 1. Nieruchomości zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Wiertniczej.

W skład nieruchomości wchodzi:

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 753/72, k.m. 1,

obręb 0004 Dąbrówka Mała, o powierzchni 1132m2, objętej księgą wieczystą KA1K/00050134/5;

- prawo własności budynku hydroforni i dwóch podziemnych zbiorników.

W budynku hydroforni znajduje się stacja transformatorowa będąca własnością TAURON Dystrybucja S.A. W studium zagospodarowania obszar ten oznaczony jest symbolem Uc2 – obszar wielkopowierzchniowych centrów handlowo-usługowych.

Cena wywoławcza netto nieruchomości: 177 096 zł                        

Wadium:   18 000 zł

Minimalne postąpienie: 1 800,00 zł

 1. Nieruchomości niezabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Gen. Jankego.

W skład nieruchomości wchodzi:

- prawo własności działki gruntu o numerze geodezyjnym 18/4, k.m. 114,

obręb 0003 Ligota, o powierzchni 1237m2, objętej księgą wieczystą KA1K/00028666/0.

Przez teren działki przebiega wodociąg o średnicy 500mm. Wymagane jest zawarcie umowy służebności dla powyższego wodociągu.

W planie zagospodarowania obszar oznaczony jest symbolem MG – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności wytwórczej w obrębie działki.

Cena wywoławcza netto nieruchomości: 144 156 zł                          

Wadium:   14 000 zł

Minimalne postąpienie: 1 400,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek od towarów i usług VAT.

 

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego tel. 32 788 26 08

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ul …………..”, do dnia: 24.05.2017 r. do godziny 10:30 w siedzibie Sprzedającego: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice – Biuro Obsługi Klienta, Dział Zamówień Publicznych lub drogą pocztową. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

 1. datę i miejsce sporządzenia,
 2. imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę (firmę), adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) oraz REGON, NIP,
 3. oferowaną cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza,

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert (dot. przedsiębiorców),
 2. przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością udokumentowanie spełnienia wymogów Art. 228, a w przypadku spółek akcyjnych udokumentowanie spełnienia wymogów Art. 393 kodeksu spółek handlowych,
 3. kopię lub potwierdzenie przelewu wadium,
 4. wskazanie nr rachunku, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
 5. oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się z treścią ogłoszenia, przedmiotem i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Katowickich Wodociągów S.A. http://www.wodociagi.katowice.pl w zakładce „aktualności”,
 7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem prawnym i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89, I piętro sala konferencyjna B w dniu 24.05.2017 r. o godzinie 11:15. W razie stwierdzenia, iż kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, sprzedający przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny w terminie przez siebie wskazanym.

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto bankowe Katowickich Wodociągów S.A.:

     ING Bank Śląski S.A. O/Regionalny Katowice nr 95 1050 1214 1000 0007 0005 3994

do dnia 24.05.2017 r., z zaznaczeniem „Przetarg nieograniczony - nieruchomość położonej w Katowicach przy ul …………..”.

Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółki.

Sprzedający odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium lub wniósł je w niewłaściwej kwocie lub innej niż wskazana przez sprzedającego formie.

 

Wpłacone wadium:

- podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

- przepada na rzecz sprzedającego, jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,

- wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone 14 dni po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu.

 

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do dokonania wpłaty pełnej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium) wynikającej z przetargu, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ze skutkiem rozporządzającym.

 Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.