Rok 2017


Wyniki analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody wodociągowej
Monitoring przeglądowy - dane własne Spółki

Średnia ze stref zasilania za 2017 rok

   

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015r. 

(Dz.U. poz 1989 z dnia 27 listopada 2015 r.) 

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

   

Jednostka

 

 

 

   
Data pobrania próby      

-

-

-

-

średnia      

I-III/2017

IV - VI/2017

VII-IX/2017

X-XII/2017

Analizy fizykochemiczne              
Odczyn pH    

6,5-9,5

7,33      
Barwa  

mgPt/dm3

15

5,3      
Mętność  

NTU

1

0,32      
Przewodność elektryczna  

µS/cm

2500

219    

 

Zapach

-

akceptowalny

akceptowalny      
Amonowy jon  

mgNH4/dm3

0,5

<0,05      
Azotany  

mgNO3/dm3

50

5,01    

 

Azotyny  

mgNO2/dm3

0,50

<0,05      
Chlor wolny  

mgCl2/dm3

0,30

0,09      
Chlorki  

mgCl/dm3

250

9,96      
Utlenialność z KMnO4  

mgO2/dm3

5

0,98      
 Mangan AAS  

µgMn/dm3

 50

<5      
Siarczany  

mgSO4/dm3

250

19,7      
 Chrom ogólny  

µgCr/L

 50

<2,0      
 Kadm  

µgCd/L

 5

<0,5      
 Miedź  

mgCu/L

 2

0,01      
 Nikiel  

µgNi/L

 20

<5,0      
 Arsen  

 µgAr/L

 10

 -      
 Ołów  

  µgPb/L 

  10 

 -      
Twardość ogólna  

mgCaCO3/dm3

60-500

84,4      
Zasadowość ogólna  

mmol/dm3

-

-      
Żelazo  

µgFe/dm3

200

47,5      
Glin  

µgAl/dm3

200

22,7      
Smak    

akceptowalny

akceptowalny      
Analizy mikrobiologiczne              
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h           jtk/1 ml

-

-      
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h           jtk/1 ml

bez
nieprawidłowych
zmian

2      
Bakerie grupy coli           jtk/100 ml

0

0      
Escherichia coli           jtk/100 ml

0

0      
Enterokoki           jtk/100 ml

0      
Clostridium perfringens
(łącznie z przetrwalnikami)
          jtk/100 ml

0

0      
Bakerie grupy coli  

NPL/100 ml

0

0      
Escherichia coli  

NPL/100 ml

0

0      

-