WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
http://wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/akty-prawne
Drukuj grafikę : tak / nie

Akty prawne

Spółka realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o przepisy, w tym między innymi:

kategoria: Powiązane pliki [22]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. - Dz. U. z 2017r., poz. 328 140.24KB pobierz plik : Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. - Dz. U. z 2017r., poz. 328
pdf Ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2017r., poz. 2180 113.01KB pobierz plik : Ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2017r., poz. 2180
pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70 435.22KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz. U. z 2018r., poz. 472 515.34KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz. U. z 2018r., poz. 472
pdf Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Dz. U. z 2016r. , poz. 1757 t. j. 124.71KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Dz. U. z 2016r. , poz. 1757 t. j.
pdf Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2017r., poz. 519 t. j. 599.59KB pobierz plik : Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2017r., poz. 519 t. j.
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - Dz. U z 2017r. poz. 2501 118.49KB pobierz plik : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - Dz. U z 2017r. poz. 2501
pdf Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - Dz. U. z 2017r., poz. 1566 496.48KB pobierz plik : Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - Dz. U. z 2017r., poz. 1566
pdf Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Dz. U. z 2014r., Nr 1800 663KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Dz. U. z 2014r., Nr 1800
pdf Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych - Dz. U. z 2004r., Nr 180 poz. 1867 254.95KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych - Dz. U. z 2004r., Nr 180 poz. 1867
pdf Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2017r., poz. 1332 t.j. 277.85KB pobierz plik : Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2017r., poz. 1332 t.j.
pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t. j. 519.31KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2015r., poz. 1422 t. j.
pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2017r., poz. 2285 141.77KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2017r., poz. 2285
pdf Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. z 2012r., poz. 462 108.07KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. z 2012r., poz. 462
pdf Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2017r., poz. 1289 t. j. 165.67KB pobierz plik : Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2017r., poz. 1289 t. j.
pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych - Dz. U. z 2002r., Nr 188,poz. 1576 81.45KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych - Dz. U. z 2002r., Nr 188,poz. 1576
pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz. U. z 2015r., poz. 2117 92.07KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz. U. z 2015r., poz. 2117
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych - Dz. U. z 2007r., Nr 209, poz. 1513 127.73KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych - Dz. U. z 2007r., Nr 209, poz. 1513
pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719 290.38KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719
pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030 231.24KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - Dz. U. z 2017r., poz. 2502 105.93KB pobierz plik : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - Dz. U. z 2017r., poz. 2502
pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz. U. z 2017r., poz. 2294 229.47KB pobierz plik : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz. U. z 2017r., poz. 2294
do góry