OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Strona główna/O NAS/Wydarzenia/Sprzedaż majątku spółki/ OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Katowickie Wodociągi S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89
Nr KRS 0000270143, NIP 634-012-53-82, REGON 270544972
Tel. 032 78-82-417, fax. 78-82-420

ogłaszają drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych poniżej:

 1.  Nieruchomości zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Wiertniczej.
  W skład nieruchomości wchodzi:
  • - prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 753/72, k.m. 1,
   obręb 0004 Dąbrówka Mała, o powierzchni 1132m2, objętej księgą wieczystą KA1K/00050134/5;
  • - prawo własności budynku hydroforni i dwóch podziemnych zbiorników.
   W budynku hydroforni znajduje się stacja transformat orowa będąca własnością TAURON Dystrybucja S.A. W studium zagospodarowania obszar ten oznaczony jest symbolem Uc2 - obszar wielkopowierzchniowych centrów handlowo-usługowych.
   Cena wywoławcza netto nieruchomości: 202 420 zł
   Wadium: 21 000 zł
 2. Nieruchomości niezabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Gen. Jankego.
  W skład nieruchomości wchodzi:
  • - prawo własności działki gruntu o numerze geodezyjnym 18/4, k.m. 114,
   obręb 0003 Ligota, o powierzchni 1237m2, objętej księgą wieczystą KA1K/00028666/0.
   Przez teren działki przebiega wodociąg o średnicy 500mm. Wymagane jest zawarcie umowy nieodpłatnej służebności dla powyższego wodociągu.
   W planie zagospodarowania obszar oznaczony jest symbolem MG - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności wytwórczej w obrębie działki.
   Cena wywoławcza netto nieruchomości: 153 285 zł
   Wadium: 16 000 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek od towarów i usług VAT.

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Administracyjno - Gospodarczego tel. 32 788 26 08

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg - sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ul …………..”, do dnia: 17.11.2020 r. do godziny 10:30 w siedzibie Sprzedającego: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice - Biuro Obsługi Klienta, Dział Zamówień Publicznych lub drogą pocztową. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

 1. datę i miejsce sporządzenia,
 2. imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - nazwę (firmę), adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) oraz REGON, NIP,
 3. oferowaną cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert (dot. przedsiębiorców),
 2. przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością udokumentowanie spełnienia wymogów Art. 228, a w przypadku spółek akcyjnych udokumentowanie spełnienia wymogów Art. 393 kodeksu spółek handlowych,
 3. kopię lub potwierdzenie przelewu wadium,
 4. wskazanie nr rachunku, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
 5. oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się z treścią ogłoszenia, przedmiotem i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Regulaminem zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Katowickich Wodociągów S.A. http://www.wodociagi.katowice.pl w zakładce „aktualności”,
 7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem prawnym i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
 8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dla uczestników postepowań dotyczących zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89, I piętro sala konferencyjna B w dniu 17.11.2020 r. o godzinie 11:15. W razie stwierdzenia, iż kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, sprzedający przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny w terminie przez siebie wskazanym.

 

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto bankowe Katowickich Wodociągów S.A.:
ING Bank Śląski S.A. O/Regionalny Katowice nr 95 1050 1214 1000 0007 0005 3994
do dnia 16.11.2020 r., z zaznaczeniem „Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ul …………..”. Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółki.
Sprzedający odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium lub wniósł je w niewłaściwej kwocie lub innej niż wskazana przez sprzedającego formie.

Wpłacone wadium:

 • podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • przepada na rzecz sprzedającego, jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
 • wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone 14 dni po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do dokonania wpłaty pełnej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium) wynikającej z przetargu, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ze skutkiem rozporządzającym.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A. 58.74KB pobierz plik : Regulamin zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A.
pdf Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dla uczestników postępowań dotyczących zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A. 46.13KB pobierz plik : Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dla uczestników postępowań dotyczących zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego przez Katowickie Wodociągi S.A.
pdf 20201021-sprzedaz nieruchomosci.pdf 71.28KB pobierz plik : 20201021-sprzedaz nieruchomosci.pdf
do góry