WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/co-mam-zrobic-po-otrzymaniu-od-projektanta-dokumentacji-technicznej
Drukuj grafikę : tak / nie

Co mam zrobić po otrzymaniu od projektanta dokumentacji technicznej?

Opracowany projekt budowlano - wykonawczy należy uzgodnić w Katowickich Wodociągach S. A.

W przypadku zamiaru wykonania przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji i może skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

W przypadku projektowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej inwestor winien uzyskać stosowne pozwolenie na budowę tej sieci w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.
Niezależnie od powyższego inwestor winien uzyskać zezwolenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Po spełnieniu obowiązków, o których mowa wyżej, a także po złożeniu w Dziale Inspektorów Nadzoru Katowickich Wodociągów S. A. zlecenia prowadzenia nadzoru branżowego, można przystąpić do realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Wróć do FAQ

do góry