WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/moge-zabudowac-drugi-niezalezny-wodomierz-w-budynku-celem-osobnego-rozliczania-za-zuzyta
Drukuj grafikę : tak / nie

Na jakich zasadach mogę zabudować drugi, niezależny wodomierz w budynku celem osobnego rozliczania za zużytą wodę?

O zabudowę oddzielnego wodomierza, dla wydzielonej części obiektu, może wystąpić osoba posiadająca:

Rozdział dostawy wody możliwy jest po uzyskaniu warunków technicznych oraz po dokonaniu na ich podstawie przebudowy przyłącza wodociągowego w sposób umożliwiający montaż dwóch lub więcej zasuw na zewnątrz budynku pozwalających na odcięcie wody niezależnie dla każdej jego części. Inwestor pokrywa całość kosztów związanych z przebudową przyłącza i zabudową dodatkowego wodomierza oraz zapewnia obsługę geodezyjną w celu dokładnego zinwentaryzowania przyłącza i naniesienia go na Mapę Zasadniczą miasta Katowice. Wszelkie prace związane z przebudową przyłącza należy prowadzić w porozumieniu z odpowiednim Oddziałem Eksploatacji Sieci Wodociągowej i pod nadzorem Inspektora Nadzoru Katowickich Wodociągów S. A. Po dokonanej przebudowie przyłącza i zabudowie dodatkowego wodomierza, dotychczasowa umowa na dostawę wody ulega rozwiązaniu. Warunkiem dostawy wody jest zawarcie nowych umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

Wróć do FAQ

do góry