Zrealizowane | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zrealizowane

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedsięwzięcie to składało się z dwóch zadań:

  1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Stara Ligota.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na Osiedlu Morawy.

Łącznie, w ramach projektu:

  • wybudowano 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej,
  • zmodernizowano 3,21 km sieci kanalizacji sanitarnej,
  • zmodernizowano 5,44 km sieci wodociągowej.

W wyniku przeprowadzonych prac do systemu kanalizacji sanitarnej podłączone zostały 943 nowe osoby.

Całkowity koszt projektu wyniósł 7.147.639,08 zł. Zgodnie z "Umową o dofinansowanie nr 3/2014 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach”, nr POIS.01.01.00-00-005/14 w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" podpisaną w dniu 05.09.2014 r. pomiędzy Katowickimi Wodociągami S.A. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach wartość dofinansowania wyniosła 2.333.574,31 zł. Dofinansowaniu podlegały ciągi główne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Celem nadrzędnym projektu było osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oraz poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwestycja ta przyczyniła się do dostosowania gospodarki wodno-ściekowej do wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Przyczynił się również pośrednio do poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu.

Nad prawidłową realizacją projektu czuwała powołana w tym celu Jednostka Realizująca Projekt. Do jej zadań należało m.in. przygotowanie projektu od strony formalno-prawnej, technicznej i organizacyjnej, nadzór nad wdrażaniem wszystkich zadań inwestycyjnych, współpraca ze wszystkimi wykonawcami oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.

Katowickie Wodociągi S.A. wniosły do projektu 4.814.064,77 zł. Środki te przeznaczone zostały głównie na budowę i modernizację przyłączy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

do góry