Ochrona wody | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Ochrona wody

"Początkiem wszechrzeczy jest woda."
Tales z Miletu

Woda to życiodajna substancja niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Nie można jej zastąpić niczym innym. Jej brak z pewnością stałby się końcem wszystkiego…

Ochrona wody jest kosztowna, ale konieczna. Polega na utrzymaniu jakości wód naturalnych na wymaganym poziomie oraz na ograniczaniu wszelkich działań prowadzących do jej zanieczyszczenia. Nie ogranicza się jednak tylko do tego. Obieg wody w przyrodzie sprawia, że jej jakość zależy również od stanu gleby i atmosfery.

Sposoby ochrony wód:

  • Oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów ściekowych - wprowadzanie do wód lub/i ziemi wyłącznie tak oczyszczonych ścieków, aby po wprowadzeniu do odbiornika nie zakłóciły założonej klasy czystości wody;
  • Stosowanie w rolnictwie i gospodarstwie domowym wyłącznie środków ulegających szybkiej biodegradacji, np. ograniczone i odpowiednie stosowanie nawozów (zwłaszcza sztucznych) oraz używanie środków czystości zawierających mniej fosforu;
  • Zabezpieczenie hałd odpadów przemysłowych i wysypisk śmieci w taki sposób, aby odpady te ani ich odcieki nie przedostawały się do wód podziemnych i powierzchniowych oraz budowanie nowych, przyjaznych dla środowiska wysypisk śmieci;
  • Odsalanie i oczyszczanie wód odprowadzanych z kopalni oraz z ulic, np. stosowanie rozsądnych ilościsoli sypanej zimą na drogi;
  • Tworzenie stref ochronnych, w których obowiązują zakazy i ograniczenia różnych czynności gospodarczych, np. działalności górniczej, wiercenia, nawożenia itp.;
  • Dbanie o czystość plaż;
  • Edukacja ekologiczna społeczeństwa poprzez plakaty, filmy, w szkołach, tworzenie ścieżek edukacyjnych na takich obiektach jak oczyszczalnie ścieków, czy wysypiska śmieci;
  • Montaż filtrów przemysłowych ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery;
  • Prawidłowa eksploatacji wody tak, aby zachowana została równowaga hydrodynamiczna między ilością wody czerpanej a zasilaniem;
  • Zamykanie obiegów wody w cyklach produkcyjnych, co jest istotnym sposobem oszczędzania wody;

Zapobieganie marnotrawstwu wody w gospodarstwach domowych - nieszczelna spłuczka lub kran mogą doprowadzić do "zniszczenia" kilkudziesięciu, a nawet kilkuset litrów czystej wody w ciągu jednego dnia.

do góry