Co mogę zrealizować we własnym zakresie, a co bezwzględnie muszę zlecić w Katowickich Wodociągach S. A.? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Co mogę zrealizować we własnym zakresie, a co bezwzględnie muszę zlecić w Katowickich Wodociągach S. A.?

Wszelkie prace w zakresie objętym projektem, który został uzgodniony w Katowickich Wodociągach S.A. inwestor wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Inwestor może wybrać dowolnego wykonawcę, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, jednakże prawo podłączania (wcinki) do istniejących sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przysługuje tylko Katowickim Wodociągom S. A.
Katowickie Wodociągi S. A. jako gestor sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na terenie miasta Katowic sprawuje pieczę nad stanem technicznym i niezawodnością eksploatowanych urządzeń, w związku z tym wszelkie prace wykonywane bezpośrednio na sieciach czy urządzeniach będących w zarządzie Spółki mogą wykonywać tylko i wyłącznie jej pracownicy. Obowiązkiem zlecenia obarczone są włączenia do sieci, uruchomienie sieci i przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, odbiory końcowe sieci i przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328) za zaworem znajdującym się za wodomierzem głównym, odbiorcy usług we własnym zakresie mogą wykonywać instalacje i przeróbki wewnątrz budynków.

Wróć do FAQ

do góry