Co się dzieje, jeżeli nie ma Wspólnoty? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Co się dzieje, jeżeli nie ma Wspólnoty?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, o czym stanowi art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami).
Ustawa rozróżnia dwa rodzaje wspólnot:

  • małe, liczące do siedmiu lokali,
  • duże, liczące powyżej siedmiu lokali.

Małe wspólnoty posiadają zarząd bezpośredni, wykonywany przez samych właścicieli według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym dla współwłasności (art. 195 - 221 k.c.) oraz z zachowaniem przepisów ustawy o własności lokali. Dla wspólnot dużych stosuje się zasady określone w art. 21 - 33 ustawy o własności lokali.
W przypadku braku wspólnoty umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawierana jest ze wszystkimi współwłaścicielami na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym dla współwłasności.

Wróć do FAQ

do góry