Czy Katowickie Wodociągi S. A. finansują wykonanie przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czy Katowickie Wodociągi S. A. finansują wykonanie przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych?

Na podstawie art. 5 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328) realizację budowy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych winien zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie inwestor ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, tzn. umowa reguluje kwestie związane z ewentualną eksploatacją przyłączy, natomiast nie ma podstaw prawnych do odpłatnego przejęcia tych przyłączy.

Odpłatnemu przekazaniu na majątek Spółki mogą podlegać wyłącznie sieci wodociągowe i/lub kanalizacyjne, a nie przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne do poszczególnych budynków.

Wróć do FAQ

do góry