Czy możliwe jest podpisanie umów i prowadzenie indywidualnych rozliczeń dla poszczególnych lokali korzystających ze wspólnego przyłącza wodociągowego? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czy możliwe jest podpisanie umów i prowadzenie indywidualnych rozliczeń dla poszczególnych lokali korzystających ze wspólnego przyłącza wodociągowego?

Poszczególne lokale w budynkach wielolokalowych mogą podlegać indywidualnym rozliczeniom na podstawie indywidualnych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartych pomiędzy Katowickimi Wodociągami S.A., a właścicielami / użytkownikami lokali.
Pojęcie „budynku wielolokalowego” nie obejmuje jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, grupowej czy też bliźniaczej, gdyż każdy z tych budynków stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość.
Warunki, jakie należy spełnić, aby zawrzeć przedmiotową umowę określone są w art. 6 ust. 6 i 6a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328), który stanowi: „Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

  1. instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
  2. jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,
  3. właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
  4. właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
  5. właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami;
  6. został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu
  7. został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.”

Po przeprowadzonej przez pracowników Spółki kontroli wszystkich wodomierzy w budynku wielolokalowym pod kątem cechy legalizacyjnej oraz prawidłowości zamontowania, zostaną przygotowane umowy dla właścicieli / użytkowników poszczególnych lokali. Po podpisaniu umowy przez obie strony, Spółka zacznie dokonywać rozliczeń indywidualnych. Jednocześnie przypominamy, iż odbiorcy zawierający umowy zgodnie z art. 6 ust. 6 i 6a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328) zobowiązani są do ponoszenia opłat dodatkowych wynikających z taryfy.

Wróć do FAQ

do góry