Czy warto regularnie płacić za wodę i ścieki? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czy warto regularnie płacić za wodę i ścieki?

Regularnie płacąc za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki działamy przede wszystkim na własną korzyść. Opłaty te są jedynym źródłem finansowania wymiany i remontów sieci. Koszty planowanych inwestycji stanowią jeden z poważniejszych czynników wpływających na cenę wody. Aby przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mogło regularnie dokonywać wymiany sieci, a tym samym polepszać jakość wody dostarczanej do naszych kranów musi posiadać na nie niezbędne środki. Jeśli chcemy mieć nowoczesne i niskoawaryjne wodociągi i kanalizację konieczne jest, aby opłaty były uiszczane regularnie.

Nie płacąc za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki lub próbując robić to w sposób nielegalny czekają nas konsekwencje prawne i związane z nimi dodatkowe koszty. Każdy odbiorca, który nie płaci regularnie rachunków za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki naraża się na dodatkowe opłaty w formie odsetek ustawowych.

W przypadku nie płacenia rachunków przez dłuższy okres odbiorca musi się także liczyć z możliwością odcięcia dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne (…) jeżeli odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty”.

Odbiorcy nielegalnie pobierający wodę, fałszujący wskazania wodomierzy lub bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, często nie zdają sobie jednak sprawy, że grozi im za to wysoka kara.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba, która dokonuje nielegalnego poboru wody może zostać obciążona karą grzywny w wysokości do 5.000,00 zł. Takiej samej karze podlegają osoby, które celowo uszkadzają wodomierze i zawory lub zabezpieczające je plomby. W przypadku bezumownego odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych osoba taka podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł. Równocześnie nieuczciwy odbiorca może zostać zobowiązany do zapłacenia rachunków za pobraną nielegalnie wodę i odprowadzone ścieki oraz nawiązki w wysokości 1.000,00 zł za każdy miesiąc nielegalnego poboru wody i wprowadzenia ścieków jako zadośćuczynienia na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

do góry