Jakie dokumenty techniczne są niezbędne do przeprowadzenia odbioru technicznego/końcowego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Jakie dokumenty techniczne są niezbędne do przeprowadzenia odbioru technicznego/końcowego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?

 1. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru technicznego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
  1. Projekt budowlano - wykonawczy zatwierdzony przez Katowickie Wodociągi S. A.
  2. Pozwolenie na budowę (w oryginale/notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem) lub zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu właściwego organu administracji do tego zgłoszenia.
  3. Rysunki powykonawcze z zaznaczoną wykonaną i projektowaną trasą sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz z zaznaczonymi granicami i numerami działek. W przypadku jakichkolwiek zmian wymagana jest akceptacja projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
  4. Profile wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z wniesionym profilem z projektu. W przypadku jakichkolwiek zmian wymagana jest akceptacja projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
  5. Zakres rzeczowy zrealizowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej sporządzony przez geodetę (z podziałem na ulice) zawierający: nazwę producenta, średnice, długości i materiały z jakich wykonane zostały rurociągi oraz nazwę producenta, średnice i ilości zabudowanej armatury oraz studni.
  6. Szkice polowe sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z domiarami do punktów stałych, z opisanymi średnicami, długościami, zagłębieniem oraz spadkami w przypadku sieci kanalizacyjnej.
  7. Karty inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych, zasuw, hydrantów podpisane przez geodetę. Karty zasuw, hydrantów i studni powinny być w wersji papierowej i cyfrowej (pdf/jpg) na płycie CD/DVD (każda karta w oddzielnym pliku).
  8. Protokoły prób szczelności dla sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
  9. Protokół pomiaru ciągłości sygnału na taśmie (lince) sygnalizacyjnej umieszczonej na realizowanej sieci wodociągowej.
  10. Potwierdzenie wykonania dezynfekcji sieci wodociągowej.
  11. Analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z odbieranej sieci wodociągowej.
  12. Dokumentacja fotograficzna zabudowy zestawów wodomierzowych.
  13. Nagranie oraz raport z inspekcji TV sieci kanalizacyjnej.
  14. Dokumenty dla zastosowanych materiałów: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, opinie, atesty, certyfikaty.
  15. Dla sieci wykonywanych z rur PE - książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem współrzędnych GPS), protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej.
  16. W przypadku sieci wodociągowej realizowanej metodą bezwykopową przewiert sterowany horyzontalny - profil ułożonej sieci zarejestrowany przez urządzenie do przewiertu - lokalizator.
 2. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
  1. Protokół odbioru technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z wszystkimi dokumentami opisanymi w pkt I.
  2. Dziennik budowy.
  3. Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy o wykonaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgodnie z projektem, jak również warunkami pozwolenia na budowę, jeśli decyzja była wydana dla danej inwestycji.
  4. Oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
  5. Oświadczenia właścicieli terenu o jego doprowadzeniu do należytego stanu i porządku.
  6. Protokół odbioru pasa drogowego przez MZUiM w Katowicach (w przypadku ułożenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w drodze będącej w zarządzie MZUiM w Katowicach).
  7. Mapa potwierdzająca naniesienie zrealizowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na zasoby miasta Katowice.
  8. Współrzędne punktów trasy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w układzie 2000 zapisane w plikach dxf/dwg lub txt na płycie CD/DVD. Dane w plikach txt powinny być zapisane w następujący sposób: lp [spacja] wsp. x [spacja] wsp. y [spacja] opis. Opisy w w/w plikach powinny być spójne ze szkicami, jak również powinny zawierać dodatkowe informacje m. in. w zakresie: średnica, materiał, wysokość, numeracja.
  9. W przypadku przebudowy istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej protokół i schemat odcięcia/wyłączenia starej sieci. Schemat odcięcia/wyłączenia starej sieci w wersji papierowej powinien zawierać przebieg wyłączanej z eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz miejsca odcięcia/przełączenia sieci. Protokół powinien być podpisany przez kierownika oddziału eksploatacji sieci Katowickich Wodociągów S. A., a także powinien określać sposób likwidacji bądź zagospodarowania wyłączanej z eksploatacji sieci. Dodatkowo geodeta powinien opisać na mapach miasta Katowice wyłączany odcinek sieci jako „nieczynny”.
  10. Faktura za zużytą wodę.

Dokumentację odbiorową/powykonawczą należy złożyć w Katowickich Wodociągach S. A. w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w formacie pliku pdf.

 

Wróć do FAQ

do góry