Jaki jest obowiązek prawnej kontroli wodomierzy? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Jaki jest obowiązek prawnej kontroli wodomierzy?

Obowiązek prawnej kontroli przyrządów pomiarowych wprowadza ustawa z dnia 11.05.2001r. „Prawo o miarach” (teks jednolity Dz. U. z 2004r. nr 243 poz. 2441) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 5 poz. 29 z późn. zm.). Wodomierze odliczające stosowane do rozliczeń między Dostawcą i Odbiorcą Usług powinny być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji, a w następstwie, jako poświadczenie, że spełniają wymagania metrologiczne, mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną (wg załącznika nr 6 okres ważności dowodu legalizacji wodomierza wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana).


Cecha legalizacyjna nadawana jest przez Obwodowy Urząd Miar, umieszczona jest na ołowianej plombie na wodomierzu i jest dowodem legalizacji wodomierza.

Według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328) oraz zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Miasta Katowice - przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek instalowania na przyłączu wodomierza głównego na swój koszt oraz przestrzegania ważności dowodu legalizacji wodomierza głównego, czyli dokonywania wymiany okresowej wodomierza głównego. Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje sprawność wodomierzy oraz ważność cech legalizacyjnych.

Wróć do FAQ

do góry