Rejestracja | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Rejestracja

** - Imię, Nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub Firma / Instytucja w przypadku osoby prawnej.
   - Kod nabywcy znajdujący się na fakturze.
   - NIP firmy, PESEL osoby prywatnej

Przyjmuję do wiadomości informację, że zgodnie z art. 13 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Użytkownika internetowego biura obsługi klienta są Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 89.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wodociagi.katowice.pl
3) Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji procesu rejestracji i świadczenia usług w ramach iBOK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art.6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku osób, które mają zawartą umowę na dostawę wody lub umowę na odbiór ścieków.
4) Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych/współpracownicy Administratora na podstawie zawartych stosownych umów ( w tym umów powierzenia).
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą ulegały profilowaniu i nie będą przekazywane do Państw trzecich w tym w szczególności znajdujących się poza UE.
8) Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez czas istnienia aktywnego konta w systemie IBOK.

* pola wymagane
do góry