Budowa przyłączy wod.-kan. | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Budowa przyłączy wod.-kan.

 1. KLIENT - składa w Katowickich Wodociągach S.A. zlecenie na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Niezbędnym załącznikiem do zlecenia na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką S+U wraz z wyrysem i wypisem z rejestru gruntów, z zaznaczoną drogą dojazdową i lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego. Mapę zasadniczą z nakładką S+U można nabyć w U. M. Katowice Wydziale Geodezji ul. Rynek 1.

  SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

  Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl , bądź poprzez iBOK.
 2. KLIENT - otrzymuje od Katowickich Wodociągów S. A. opracowane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Klient może odebrać warunki osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub mogą być one przesłane pocztą lub poprzez iBOK zgodnie z dyspozycją Klienta. Katowickie Wodociągi S. A. opracowują warunki techniczne na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia zlecenia.
 3. KLIENT - wybiera uprawnionego projektanta, który opracowuje projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Katowickie Wodociągi S. A. oferują na warunkach konkurencyjnych opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej. Do sporządzenia dokumentacji projektowej obligatoryjnie wymagana jest mapa do celów projektowych.

  SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej

  Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: .
 4. KLIENT - składa w Katowickich Wodociągach S. A. wniosek z 2 egz. projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej PDF celem jego uzgodnienia.

  Projekt należy złożyć wraz z:
  • aktualnymi warunkami technicznymi wraz z załącznikiem mapowym wydanymi przez Katowickie Wodociągi S. A.,
  • opinią z Narady Koordynacyjnej działającej przy Referacie Prowadzenia Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego U. M. Katowice wraz z załącznikiem mapowym, jeśli dana inwestycja wymaga takiego uzgodnienia,
  • dokumentem własności terenu lub oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • uzgodnieniami ze wszystkimi właścicielami działek, po których będzie przebiegało przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne (w tym z dokumentem potwierdzającym wyrażanie zgody przez MZUiM w Katowicach na zajęcie pasa drogowego),
  • kserokopią uprawnień projektanta,
  • kserokopią dokumentu o przynależności projektanta do OIIB,
  • innymi dokumentami wymienionymi w Prawie Budowlanym,
  • nośnikiem danych zawierającym projekt w formacie PDF.

   SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

   Wniosek wraz z projektem może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.
 5. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - uzgadniają pod względem technicznym projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Katowickie Wodociągi S. A. uzgadniają projekt w ciągu 30 dni od daty jego złożenia w Spółce z kompletem niezbędnych dokumentów, o których mowa w pkt 4.
 6. KLIENT - otrzymuje od Katowickich Wodociągów S. A. uzgodnienie wraz z 1 egz. projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Klient może odebrać uzgodnienie wraz z projektem osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub może być ono przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta.
 7. KLIENT - zgłasza w Biurze Obsługi Klienta gotowość realizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z wypełnionym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz zleceniem wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenia  nadzoru nad budową.

  Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:
  • Spółki prawa handlowego:
   • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
   • aktualny KRS,
   • jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
   • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
   • numer(y) PESEL,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
   • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
   • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
  • Osoby fizyczne:
   • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
   • numer(y) PESEL, NIP,
   • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.

    SBO/042 - Wniosek o zawarcie umowy oraz zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową

    Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłane pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bądź poprzez iBOK.
 8. KLIENT - podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
  Podpisanie umowy może nastąpić osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie podpisanej umowy pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.
 9. KLIENT - we własnym zakresie występuje z wnioskiem do MZUiM w Katowicach o wydanie decyzji zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (jeżeli zachodzi taka konieczność). Ponadto zleca wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
 10. KLIENT - telefonicznie kontaktuje się z Katowickimi Wodociągami S. A. w celu uzgodnienia terminu kontroli technicznej i nadzoru nad budową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przed jego zasypaniem.
 11. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - dokonują odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

  Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

 12. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - wykonują wcinkę do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 13. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - montują wodomierz.
 14. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - przesyłają na adres Klienta 1 egz. podpisanej obustronnie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
 15. KLIENT - odbiera jeden egzemplarz protokołu odbioru technicznego po dostarczeniu do Biura Obsługi Klienta map geodezyjnych z naniesionym przebiegiem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wraz z kartami zasuw lub studni kanalizacyjnych.
do góry