Program Moja woda | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Program „ Moja Woda”

CEL PROGRAMU

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej).

Budżet programu  to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020- 2024, przy czym umowy o dotacje będą zawierane do 30 czerwca 2024 roku, a wydatkowanie środków przewidziano do końca 2024 roku.

Program będzie realizowany za pośrednictwem i pod patronatem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOS).

KTO?

Środki finansowe na mikroisntalacje wodne skierowane są do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu oddanych do użytkowania przed dniem wypłaty dofinasowania, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Uwaga: jeśli nie jesteś jedynym właścicielem budynku jednorodzinnego, pamiętaj aby wraz z wnioskiem dostarczyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację inwestycji.

ILE?

Maksymalna kwota dotacji to 5 tys. zł, co stanowi nie więcej niż  80% kosztów poniesionych na instalacje po 1 czerwca 2020 roku.

NA CO?

Dotacja może zostać przeznaczona na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej wnioskiem. Dofinansowanie można przeznaczyć na:

zbiorniki retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

 • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
 • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
 • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacje rozsączającą
 • elementy instalacji do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Uwaga: Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszu.

WNIOSEK O DOTACJE

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 1 lipca 2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)" >"Program priorytetowy MOJA WODA". Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF”- dostępnej w portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

NIEZBĘDNE DOKUEMNTY

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” po otrzymaniu z Funduszu informacji potwierdzającej przyznanie dofinansowania (pismo), muszą dostarczyć:

 1. Oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych wraz z dowodami zapłaty, jeśli płatność nie była dokonana gotówka;
 2. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania poświadczony za zgodność z oryginałem, wymagany w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy montuje firma;
 3. Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji, wymagane w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy beneficjent montuje samodzielnie;
 4. Zapotrzebowanie na wypłatę ze środków WFOŚiGW w Katowicach, wymagane do uruchomienia wypłaty środków;
 5. Dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia.

DODATKOWE INFORMACJE

Wypłata powinna nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2024 roku oraz  maksymalnie do 6 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Katowicach, oraz po dostarczeniu przez Beneficjenta kompletnego rozliczenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl.

Więcej informacji i szczegółów można znaleźć:

 • Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Moja Woda” na lata 2020- 2024.
 • Program priorytetowy „Moja Woda”.
do góry