Jakie dokumenty niezbędne są w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Jakie dokumenty niezbędne są w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków?

Celem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć w siedzibie Spółki następujące dokumenty:

a.osoba fizyczna:

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie);
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;
 • w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dokument, który uprawdopodobni fakt korzystania z przyłączonej nieruchomości, np. decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością (do pobrania na stronie);

b.osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (do obiektu, w którym prowadzona jest działalność):

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie);
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
 • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;

c.spółki prawa handlowego:

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie);
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w KRS - aktualne pełnomocnictwo;

d.Wspólnota:

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie);
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty;
 • umowa o administrowanie nieruchomością;

e.inne (instytucje państwowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, ZOZ):

 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (do pobrania na stronie);
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w rejestrze - aktualne pełnomocnictwo.

W przypadku zmiany odbiorcy usług należy dostarczyć protokół zdawczo - odbiorczy (do pobrania na stronie).

Wróć do FAQ

do góry