Na jakich zasadach mogę zabudować drugi, niezależny wodomierz w budynku celem osobnego rozliczania za zużytą wodę? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Na jakich zasadach mogę zabudować drugi, niezależny wodomierz w budynku celem osobnego rozliczania za zużytą wodę?

O zabudowę oddzielnego wodomierza, dla wydzielonej części obiektu, może wystąpić osoba posiadająca:

  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • pisemną zgodę wszystkich właścicieli/współwłaścicieli na przebudowę przyłącza wodociągowego i zawarcie nowych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Rozdział dostawy wody możliwy jest po uzyskaniu warunków technicznych oraz po dokonaniu na ich podstawie przebudowy przyłącza wodociągowego w sposób umożliwiający montaż dwóch lub więcej zasuw na zewnątrz budynku pozwalających na odcięcie wody niezależnie dla każdej jego części. Inwestor pokrywa całość kosztów związanych z przebudową przyłącza i zabudową dodatkowego wodomierza oraz zapewnia obsługę geodezyjną w celu dokładnego zinwentaryzowania przyłącza i naniesienia go na Mapę Zasadniczą miasta Katowice. Wszelkie prace związane z przebudową przyłącza należy prowadzić w porozumieniu z odpowiednim Oddziałem Eksploatacji Sieci Wodociągowej i pod nadzorem Inspektora Nadzoru Katowickich Wodociągów S. A. Po dokonanej przebudowie przyłącza i zabudowie dodatkowego wodomierza, dotychczasowa umowa na dostawę wody ulega rozwiązaniu. Warunkiem dostawy wody jest zawarcie nowych umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

Wróć do FAQ

do góry