Rozwiązanie umowy | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Rozwiązanie umowy

  1. KLIENT - składa do Katowickich Wodociągów S.A. wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz protokół zdawczo - odbiorczy nieruchomości. W przypadku braku własnego protokołu zdawczo - odbiorczego Klient może skorzystać z druku Katowickich Wodociągów S. A. (Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza).
    SBO/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
    SBO/SES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza
    Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bądź poprzez iBOK.
  2. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - na podstawie otrzymanych dokumentów przesyłają do Klienta końcowe rozliczenie posesji wraz z informacją o rozwiązaniu umowy.

W przypadku nie złożenia przez nowego Odbiorcę wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Katowickie Wodociągi S. A. dokonują demontażu wodomierza.

do góry