Algorytm wyceny | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Algorytm wyceny

ALGORYTM OKREŚLANIA WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU NABYCIA NA WŁASNOŚĆ URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH, NA TERENIE MIASTA KATOWICE, OD OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH, KTÓRE WYBUDOWAŁY TE URZĄDZENIA Z WŁASNYCH ŚRODKÓW I SĄ ICH WŁAŚCICIELAMI

Na podstawie art. 31. ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152 t. j) osoby, które wybudowały z własnych środków sieć wodociągową lub kanalizacyjną, mogą przekazywać ją odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Przekazywana sieć, o której mowa w ust. 1 w/wym. ustawy, powinna odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach. Jednocześnie należność za przekazaną sieć może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Kierując się racjonalnością ekonomiczną, Katowickie Wodociągi S. A. stosują zobiektywizowaną procedurę wyceny wartości sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych metodą dochodową. Metoda ta ma na celu oszacowanie wartości odpłatnego przejęcia urządzeń zapewniającej ekonomiczną opłacalność eksploatacji.

Prezentowany poniżej algorytm określania wartości zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych położonych na terenie działania Katowickich Wodociągów S. A. opracowany został w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną oraz techniką kapitalizacji prostej. Podstawę do obliczeń stanowią wartości czynszów dzierżawnych sieci wynikających z zawartych umów dzierżawy przez Spółkę, które powiązane zostały bezpośrednio z wartością odtworzeniową tychże sieci.

Przy zastosowaniu metody dochodowej wartość sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej można zapisać następującym wzorem:

Wop = jwo x sczdz x wkp x A x B x Ls

gdzie:

Wop - ostateczna wartość sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wybudowanej ze środków własnych przez inwestora do odpłatnego przejęcia przez Katowickie Wodociągi S. A.

jwo - jednostkowa wartość odtworzeniowa sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wyliczona przez rzeczoznawcę ds. majątkowych w oparciu o:

  • „Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych” opracowany przez firmę BISTYP,
  • „Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO” opracowany przez firmę SEKOCENBUD,
  • Zeszyt nr 14/2013 (1414) Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. w Warszawie,

przy czym wartość ta zwiększona została o koszty dodatkowe poniesione przez inwestorów o 7 %, wynikające z tytułu m. in. opłat za pozwolenia, uzgodnienia, projekty budowlano - wykonawcze oraz nadzór i odbiór techniczny/końcowy danej inwestycji [zł]

Jednostkowa wartość odtworzeniowa sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w cenie 1 mb zawiera:

  • w przypadku wodociągu: montaż niezbędnej armatury, w tym zasuw i hydrantów
  • w przypadku kanalizacji: montaż 3 studni kanalizacyjnych na długości 100 m o średnicach dostosowanych do wymogów Katowickich Wodociągów S. A.

 

Tabela 1

L. p. Rodzaj sieci Materiał Średnica [mm] Wartość
[zł netto/mb] (jwo)
1 wodociąg PE 100 SDR 11 PN 16 40 199,00
2 wodociąg PE 100 RC SDR 11 PN 16 40 200,00
3 wodociąg TS PE 100 SDR 11 PN 16 40 204,00
4 wodociąg PE 100 SDR 11 PN 16 63 214,00
5 wodociąg PE 100 RC SDR 11 PN 16 63 217,00
6 wodociąg TS PE 100 SDR 11 PN 16 63 222,00
7 wodociąg PE 100 SDR 11 PN 16 90 232,00
8 wodociąg PE 100 RC SDR 11 PN 16 90 239,00
9 wodociąg TS PE 100 SDR 11 PN 16 90 248,00
10 wodociąg PE 100 SDR 11 PN 16 110 257,00
11 wodociąg PE 100 RC SDR 11 PN 16 110 263,00
12 wodociąg TS PE 100 SDR 11 PN 16 110 277,00
13 wodociąg PE 100 SDR 11 PN 16 160 321,00
14 wodociąg PE 100 RC SDR 11 PN 16 160 341,00
15 wodociąg TS PE 100 SDR 11 PN 16 160 371,00
16 wodociąg PE 100 SDR 11 PN 16 225 397,00
17 wodociąg PE 100 RC SDR 11 PN 16 225 436,00
18 wodociąg TS PE 100 SDR 11 PN 16 225 494,00
19 wodociąg PE 100 SDR 11 PN 16 315 735,00
20 wodociąg PE 100 RC SDR 11 PN 16 315 813,00
21 wodociąg TS PE 100 SDR 11 PN 16 315 918,00
22 kanalizacja PCV lite SN 8 160 399,00
23 kanalizacja PCV lite SN 8 200 430,00
24 kanalizacja PCV lite SN 8 250 465,00
25 kanalizacja PCV lite SN 8 315 521,00
26 kanalizacja PCV lite SN 8 400 711,00
27 kanalizacja PCV lite SN 8 500 889,00
28 kanalizacja PE 100 SDR 11 PN 16 (przewód tłoczny) 90 286,00
29 kanalizacja PE 100 SDR 11 PN 16 (przewód tłoczny) 110 309,00
30 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych 1000 4057,00
31 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych 1200 4765,00
32 studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych 425 2144,00
33 studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych 600 3604,00
34 studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych 1000 6193,00

Poszczególne wartości przewodów będą uzupełniane przez Spółkę w miarę potrzeb o kolejne średnice i aktualizowane raz w roku (częściej w przypadku zmiany cen powyżej 5,00 %).

sczdz - procentowa stawka czynszu dzierżawnego, wyznaczana z rzeczywistych danych zaczerpniętych z umów dzierżawy sieci lub w przypadku braku takich danych, na podstawie informacji zawartych w branżowej literaturze przedmiotu, aktualizowana przez Spółkę raz w roku [%]; stawka czynszu dzierżawnego wyliczona przez rzeczoznawcę ds. majątkowych wynosi 5,50 %

wkp - współczynnik kapitalizacji prostej, wyznaczany z danych rynku finansowego, aktualizowany przez Spółkę raz w roku; wartość współczynnika wyliczona przez rzeczoznawcę ds. majątkowych wynosi 11,92

A - współczynnik wieku przejmowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, który z założenia oddaje m. in. stopień zużycia technicznego oraz funkcjonalnego przewodu, z zaznaczeniem, że wiek danej sieci określa się od daty jej odbioru technicznego do dnia obliczeń.

 

Tabela 2

Współczynnik wieku urządzenia wodociągowego(A) Współczynnik wieku urządzenia kanalizacyjnego(A)
wiek [lata] wartość współczynnika wiek [lata] wartość współczynnika
wiek ≤ 2 1,00 wiek ≤ 2 1,00
2 < wiek ≤ 5 0,95 2 < wiek ≤ 5 0,95
5 < wiek ≤ 10 0,90 5 < wiek ≤ 10 0,90
10 < wiek ≤ 20 0,80 10 < wiek ≤ 25 0,80
wiek > 20 0,70 wiek > 25 0,70

B - współczynnik wykorzystania przejmowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej określany jako stosunek ilości wody zużytej (sprzedanej) przepływającej przez daną sieć o konkretnej długości w roku obrachunkowym, do tej samej wielkości wyliczonej jako średnia dla całej Spółki

 

Tabela 3

Współczynnik wykorzystania urządzenia wodociągowego(B) Współczynnik wykorzystania urządzenia kanalizacyjnego(B)
przepływ sprzedanej wody na 1 mb sieci
[m3/mb x rok]
wartość współczynnika przepływ odebranych ścieków na 1 mb sieci
[m3/mb x rok]
wartość współczynnika
przepływ ≥ 27 1,20 przepływ ≥ 31 1,20
22 ≤ przepływ < 27 1,10 26 ≤ przepływ < 31 1,10
18 ≤ przepływ < 22 1,00 22 ≤ przepływ < 26 1,00
15 ≤ przepływ < 18 0,95 20 ≤ przepływ < 22 0,95
12 ≤ przepływ < 15 0,90 18 ≤ przepływ < 20 0,90
10 ≤ przepływ < 12 0,85 14 ≤ przepływ < 18 0,85
8 ≤ przepływ < 10 0,80 10 ≤ przepływ < 14 0,80
przepływ < 8 0,75 przepływ < 10 0,75

Ls - długość przejmowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej [m]

Uwaga:

W przypadku konieczności budowy tłoczni, przepompowni ścieków lub innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej, wartość wykupu tego typu obiektów wyliczana będzie według analogicznych zasad, jak w przypadku sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, przy wykorzystaniu następującego wzoru:

Wop = jwo x sczdz x wkp x A x B

przy czym:

jwo - wartość wyliczana indywidualnie dla tłoczni, przepompowni ścieków lub innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej na podstawie przygotowanego przez inwestora kosztorysu powykonawczego, określającego koszt budowy danego urządzenia, zweryfikowanego przez Katowickie Wodociągi S. A.

sczdz - procentowa stawka czynszu dzierżawnego, wyznaczana z rzeczywistych danych zaczerpniętych z umów dzierżawy sieci lub w przypadku braku takich danych, na podstawie informacji zawartych w branżowej literaturze przedmiotu, aktualizowana przez Spółkę raz w roku [%]; stawka czynszu dzierżawnego wyliczona przez rzeczoznawcę ds. majątkowych wynosi 5,50 %

wkp - współczynnik kapitalizacji prostej, wyznaczany z danych rynku finansowego, aktualizowany przez Spółkę raz w roku; wartość współczynnika wyliczona przez rzeczoznawcę ds. majątkowych wynosi 11,92

A - współczynnik wieku przejmowanej tłoczni, przepompowni ścieków lub innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej (wg tabeli 2)

B - współczynnik wykorzystania przejmowanej tłoczni, przepompowni ścieków lub innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej (wg tabeli 3)

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Algorytm określania wynagrodzenia z tytułu nabycia na własność urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, na terenie miasta katowice, od osób fizycznych lub prawnych, które wybudowały te urządzenia z własnych środków i są ich właścicielami 105.34KB pobierz plik : Algorytm określania wynagrodzenia z tytułu nabycia na własność urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, na terenie miasta katowice, od osób fizycznych lub prawnych, które wybudowały te urządzenia z własnych środków i są ich właścicielami
do góry